درباره ما

نام مدیر مسئول : سید تاج الدین ایزدگشب 
نام صاحب امتیاز: سید تاج الدین ایزدگشب 
شماره تماس : ۰۹۱۶۳۷۲۴۸۶۶
آدرس دفتر نشریه : بهبهان ، میدان شیراز ، میدان شیراز یا بسیج ، روبروی پارک ملی ، روبروی خودروی نورافشان ، دفتر تحریریه عصر بهبهان